Lily of the Valley

Utdrag ur boken / Excerpt from the book / “Jazz at Vespers – Jazz och religion”. English translation below.

De flesta traditionella jazzband har väl någon gång spelat ”Lily of the Valley” och kanske också sjungit den grammatiskt icke helt korrekta texten ”Everybody Don’t Know who Jesus is” med refrängen ”He’s the Lily of the Valley…” Det finns hundratals inspelningar, främst med europeiska band.

Oftast betecknas låten som ”Traditional”, men det finns undantag. På vissa skivomslag sägs antingen Friedland / Gilbert eller Hays / Fry vara upphovsmän. Ett närmare studium visar att dessa herrar visserligen skrivit eller komponerat sånger med titeln ”Lily of the Valley”, dock inte den aktuella. Det finns många Liljor Uti Dalen – bland moderna varianter kan nämnas Freddy Mercurys och bland de äldre finns ett stycke ur ”The Seasons” av Tchaikovsky.

Den 15 april 1930 gjorde den tidigare nämnde Rev. F.W. McGee en inspelning med titeln ”Everybody Don’t Know Who Jesus is”. Den gavs först ut på Victor 38596 och har senare överförts till CD Document BDCD 6032. Musikinslaget utgörs bara av ett chorus av versen: två åttataktare med texten ”Everybody don’t Know” (2x) + ”Who Jesus is ” (2x), totalt knappt 25 sekunder. Upptakten och de första två takterna startar med församlingens ”Everybody don’t know” (call) som upprepas av McGee (response). Trumpeten tar över call-delen fr.o.m. takt 3 medan McGee svarar.

Samma tema + refrängen ”He’s the Lily of the Valley” spelades in av Paul Barbarin 1951 under titeln ”Lily of the Valley” (Circle L408). Refrängen är av okänt ursprung, men det finns ett antal melodier och texter som visar på tydliga samband med Barbarin’s version. Det är inte känt om McGee använde refrängen – inspelningen omfattar bara versen. Märkligt nog finns inga inspelningar mellan 1930 och 1951.

Det finns en mängd textvarianter. Den mest använda är följande:

Everybody don’t know (2x) Who Jesus Is (2x)

He’s the Lily of the Valley (3x) Everybody don’t know.

”Lily of the Valley” beskrivs som ”A Wartime favorite . World War I” på omslaget till en LP med Don Albert. Sannolikt har man förväxlat låten med det alls icke religiösa vaudevillenummer med undertiteln ”A Nut Song”, som Anatole Friedland och Wolfe Gilbert publicerade 1917, och som inte någon som helst anknytning till den aktuella låten, vare sig i text eller melodi:

My young brother is a lazy kid, One day’s job is all the work he did,   

Wrote a song, sounded wrong, Up in Yonkers it is going strong…

Refräng:

Lily, Lily of the Valley, Dearie, dearie, let’s be pally,

Sweetie, you’re the nicest flower of the lot,

Be my Lily, Oh, Be my Lily, I’ll be your Forget-me-not.

Sången finns inspelad med Prince’s Band redan 1917 på Columbia A2327: ”Lily Of The Valley Jazz One-Step”. Jimmy Dorsey spelade in den 1950 på Columbia 39138. Några revivalinspelningar har inte påträffats.

Åter till Barbarin’s inspelning. Tydligen kände trumpetaren Ernest Cagnolatti väl till melodin. Det är möjligt att båda temata har McGee som upphovsman. Kanske har han använt de välkända melodierna ”O Happy Day” och ”What A Friend We Have in Jesus” och tolkat dem på sitt eget sätt. Det finns åtskilliga exempel på tidigare kända melodier som förändrats i händerna på pastorerna – inte minst Rev. D.C. Rice är ett bra exempel. Ett par av McGees sånger lär vara hans egna alster, men han har också använt äldre sånger som t.ex. ”Love Lifted Me” och ”Josua Fought the Battle of Jericho” – ofta i tämligen fria versioner…

Första temat i ”Rivers of Babylon” är nästan till förväxling likt ”Everybody Don’t Know”. Det samma gäller ett tema i Louis Dumaine’s ”Red Onion Drag” från 1927 – kanske finns det ett samband?

Uttrycket ”Lily of the Valley” har använts i flera spirituals och gospels. I Jubilee Songs 1872 finns en spiritual ”He’s the Lily of the Valley”, som inte har någon musikalisk anknytning till jazzlåten. Det har inte heller Texas Jubilee Singers’ version med samma namn (med bl.a. Arizona Dranes) från 1928. Ännu en variant med titeln ”Lily of the Valley” framfördes av Sister Rosetta Tharpe. Dessa finns såvitt bekant inte inspelade med traditionella jazzband. Förutom de nämnda finns det ett stort antal modernare sånger och melodier där uttrycket förekommer.

Vi får förutsätta att texten ”He’s the Lily…” var känd när Barbarin spelade in år 1951, men det finns inga inspelade vokala belägg före George Lewis 1955.

”Everybody Ought to Know” skrevs enligt obekräftad uppgift 1950 av Harry Dixon Loes. Den har stora likheter med ”Lily of the Valley”. Refrängen (takt 17-32) är identisk med” What A Friend We Have In Jesus” i melodi och harmonik. Den svenska översättningen ”Alla borde känna till” var mycket populär på 1950-60-talet. Den lanserades som ”kör” och förekommer bara sparsamt i tryck. Texten finns i Sånger för Frälsningsarméns Möten, upplaga omkring 1960, men inga utgåvor med noter har påträffats.

Den förste musikmästaren i Frälsningsarmén, Charles William Fry, skrev texten till ”He’s the Lily of the Valley” (”I Have Found a Friend in Jesus”) 1881, och publicerade den i The War Cry samma år samt i Salvation Music Vol 2, 1883. Att den första textraden är inspirerad av ”What A Friend” är uppenbart.

I have found a friend in Jesus, He’s everything to me, He’s the fairest of ten thousand to my soul;

Lily of the Valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole.

In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay; He tells me every care on Him to roll.

He’s the Lily of the Valley, the bright and morning star, He’s the fairest of ten thousand to my soul

I den första utgåvan 1881 var inledningsorden sammandragna ”I’ve found…”, men detta ändrades redan omkring 1890 till ”I have found…”. I Frälsningsarméns engelska sångbok, liksom i de svenska översättningarna finns sammandragningen kvar (se nedan!) Svensk översättning: Frälsningsarméns Sångbok 541 m.fl. J.R. Murray anges felaktigt som kompositör.

En vän jag har i Jesus, med honom allt jag fått. Han är skönast av mång tusen för min själ…

Sången förekommer förutom i FA:s sångböcker fr.o.m. 1893 även i Cymbalen. Andelige sånger utgifna af J.A. Hultman, Chicago 1885, i Sions sånger 1948 och i Kristen lovsång, 1954. I Sions sånger är begynnelseraden ”Jag har en vän i Jesus, han allting för mig är …”

I Pilgrimssång och Himlaton, 2005 lyder inledningen ”Jag har en vän i Jesus, han är nu allt för mig…”. Sången är bl.a. inspelad av John A. Scott på Victor 81698-B med titeln ”Liljan uti dalen” och av Donald Bergagård under titeln ”Liljan i dalen”. Det finns en enda jazzversion, Climax Jazz Band.

Melodin till Fry’s sång är ”Little Old Log Cabin in the Lane” av William Shakespeare Hays (1837-1907) som har använts i många sammanhang.

Symbolen ”Lily of the Valley” är intressant. I Höga Visan 2:1 säger bruden i 1917 års bibelöversättning:

Jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i dalen. / Ja, såsom en lilja bland törnen, / så är min älskade bland jungfrur.

Det finns olika tolkningar av Höga Visan – till det yttre förefaller den vara en rent erotisk skildring (vilket är högst troligt), men det finns andra tolkningar:

Inom judendomen har texterna tolkats allegoriskt om Guds kärlek till Israel, vilket inspirerat kristna att tolka dem som kärleken mellan Kristus och kyrkan. Senare har texterna bidragit till att utveckla mariologin och den medeltida brudmystiken. Troligen har den allegoriska tolkningen bidragit till att Höga Visan kunnat tas upp i kanon.

På så sätt har liljan, som i västerländska översättningar syftar på bruden, på ett anmärkningsvärt sätt kommit att symbolisera Jesus: ”He is the Lily of the Valley” = ”Han är liljan uti dalen”. I spirituals och gospels syftar ”Lily of the Valley” alltid på Jesus, ofta i kombination med ”Rose of Sharon”, ”Bright and morning Star” m.m. Originalets ”valleys” har inte påträffats.

***************************************************************************

Most traditional jazz bands have probably played ”Lily of the Valley” and perhaps also sung the grammatically not entirely accurate lyrics ”Everybody don’t know who Jesus is” with the refrain ”He’s the Lily of the Valley …” There are hundreds of recordings, mainly with European bands.    The song is mostly denoted as ”Traditional”, but there are exceptions. On some album covers either Friedland/Gilbert or Hays/Fry are mentioned as authors. A closer study shows that these gentlemen certainly have written or composed songs titled ”Lily of the Valley”, but not the current one. There are many Lilies in the Valley – modern versions include Freddy Mercury, and among the elderly songs is a passage from ”The Seasons” by Tchaikovsky.    

April 15, 1930 Rev. F. W. McGee made a recording titled ”Everybody Don’t Know Who Jesus is.” It was first published on Victor 38596 and has subsequently been transferred to CD Document BDCD 6032. The music element consists only of a chorus of the verse: ”Everybody don’t Know” (2x) + ”Who Jesus is” (2x), a total of just under 25 seconds. The same theme + refrain ”He’s the Lily of the Valley” was recorded by Paul Barbarin 1951 under the title ”Lily of the Valley” (Circle L408). The refrain is of unknown origin, but there is a number of melodies and lyrics that show clear links with Barbarin’s version. It is not known whether McGee used the refrain – the recording only includes the verse. Curiously, there are no recordings between 1930 and 1951.    There are many different lyrics.  The one most used is:

Everybody don’t know (2x) Who Jesus Is (2x)

He’s the Lily of the Valley (3x) Everybody don’t know

”Lily of the Valley” is described as ”A Wartime favorite. World War I” on the cover of an LP with Don Albert. Probably there is a confusion with a non-religious vaudeville number with the subtitle ”A Nut Song” by Anatole Friedland and Wolfe Gilbert, published in 1917. It is not at all related to the current song, neither in lyrics nor melody:

My young brother is a lazy kid, One day’s job is all the work he did,

Wrote a song, sounded wrong, Up in Yonkers it is going strong…

Refrain:

Lily, Lily of the Valley, Dearie, dearie, let’s be pally,

Sweetie, you’re the nicest flower of the lot,

Be my Lily, Oh, Be my Lily, I’ll be your Forget-me-not

This tune was recorded with Prince’s band back in 1917 on Columbia A2327: ”Lily Of The Valley Jazz One-Step”. Jimmy Dorsey recorded it in 1950 on Columbia 39138. As far as I know, there are no revival recordings.

Back to Barbarin’s recording. Apparently trumpeter Ernest Cagnolatti knew the melody well. It is possible that McGee was the originator of the two themes. Maybe he used the familiar tunes ”Oh Happy Day” and ”What A Friend We Have In Jesus” and interpreted them in his own way. There are several examples of previously known songs that were changed in the hands of pastors – not least Rev. D.C. Rice is a good example. McGee wrote a couple of songs, but he also used older songs such as ”Love Lifted Me” and ”Joshua Fought the Battle of Jericho” – often quite free versions …    The first theme of ”Rivers of Babylon” is almost similar to ”Everybody Don’t Know”. So is a theme in Louis Dumaine’s ”Red Onion Drag” from 1927 – perhaps there is a connection?

The term ”Lily of the Valley” has been used in several spirituals and gospels. Jubilee Songs (Fisk Jubilee Singers, 1872) has a spiritual ”He’s the Lily of the Valley”, which has no musical relation to the jazz song. Nor Texas Jubilee Singers’ version of the same title (with eg Arizona Dranes) from 1928. Yet another variation on ”Lily of the Valley” was performed by Sister Rosetta Tharpe. These are (to my knowledge) not recorded with traditional jazz bands. Besides the above mentioned, there is a large number of more modern songs and melodies where the expression occurs.    We may assume that the lyrics”He’s the Lily …” were known when Barbarin recorded in 1951, but there is no recorded vocal evidence before George Lewis 1955.

”Everybody Ought to Know” was (according to unconfirmed information) written in 1950 by Harry Dixon Loes. It has many similarities with ”Lily of the Valley”. The refrain (line 17-32) is identical to ”What A Friend We Have In Jesus” in melody and chords. The Swedish translation ”Alla borde känna till” was very popular in the 1950’s and 60’s. It occurs only sparingly in print. No issues with music have been found.    The first band conductor of the Salvation Army, Charles William Fry, wrote another song  ”He’s the Lily of the Valley” (”I Have Found a Friend in Jesus”) in 1881, and published it in The War Cry the same year and in the Salvation Music Vol 2, 1883. It is obvious that the first text line is inspired by ”What A Friend”:

I have found a friend in Jesus, He’s everything to me, He’s the fairest of ten thousand to my soul;

The Lily of the Valley, in Him alone I see, All I need to cleanse and make me fully whole.

In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay; He tells me every care on Him to roll.

He’s the Lily of the Valley, the bright and morning star, He’s the fairest of ten thousand to my soul

In the first edition in 1881 the opening words were constricted ”I’ve found …”, but about 1890 changed to ”I have found …”. The Salvation Army English Songbook, as well as in the Swedish translations have kept the contraction. In Swedish Salvation Army Songbook J.R. Murray is incorrectly stated as a composer. There is a single jazz version, Climax Jazz Band.   The melody of Fry’s song is ”Little Old Log Cabin in the Lane” by William Shakespeare Hays (1837-1907) which has been used in many contexts.

The symbol ”Lily of the Valley” is interesting. In Song of Solomon 2:1 the bride says:

I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. As a lily among brambles, so is my love among maidens.

In Judaism, the texts have been interpreted allegorically about God’s love for Israel, which inspired Christians to interpret them as the love between Christ and the church. Later texts helped developing Mariology and the medieval bridal mysticism.

In this way, the lily, which in Western translations refers to the bride, in a remarkable way symbolizes Jesus: ”He is the Lily of the Valley”. In spirituals and gospels, ”Lily of the Valley”always means Jesus, often in combination with the ”Rose of Sharon”, ”Bright and Morning Star”etc. Original plural form ”valleys” has not been found.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: